Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2015

      232

Kế hoạch Tổ chức "Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam" và "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2015

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

TỈNHLẠNG SƠNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

*

BAN THƯỜNGTRỰC

*

Số: 96 /KH- MTTQ -BTT Lạng Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trậnDân tộc Thốngnhất

ở khu dân cư năm 2015

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

2.Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩaanh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tựcường của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2015

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻvang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 85 năm qua trong sự nghiệp giải phóng dântộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựngkhối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dântộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của đất nước, ở tỉnh và cơ sở.

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng các nội dungcơ bản của Hiến pháp năm 2013; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các tầng lớpnhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tôn trọng chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Tư tưởng của Chủ tịch Hồ ChíMinh, quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trậnTổ quốc Việt Nam, về vị trí, vai trò, nhiệm vụcủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạncách mạng hiện nay.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các phongtrào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phátđộng, về kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên hưởngứng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền việc tổ chức "Ngày hộiĐại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư, kịp thời phản ánh những hoạt độngcủa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tham giaNgày hội với các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư.

2. Cách thức tuyên truyền

- Thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh, truyềnhình. Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt, hội họp của các đoànthể, các tổ chức thành viên.

- Phối hợp xây dựng các cụm thông tin, cổđộng, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người.Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu cổ động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tốttrên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các báo, tạp chí, Thông tincông tác của Mặt trận.

3. Nội dung Ngày hội

- Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; 15 năm thực hiệncuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Thảo luận tìmgiải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; nhiệmvụ, nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xem thêm: Hợp Nhất Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Nghị Định 126

- Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa bàn để có cáchlàm đổi mới sáng tạo, hiệu quả, chọn chủ đề, nội dung phù hợp, thiết thực trêncơ sở: Biểu dương các hộ gia đình tích cực xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa;xây dựng khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; hộ gia đình vươn lên thoát nghèo; vươnlên làm giàu chính đáng; các tổ chức giúp gia đình thoát nghèo. Tổ chức cáchoạt động: Bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trị an, đảm bảo an toàn xã hội,văn hóa, văn nghệ truyền thống, các hoạt động nhân đạo từ thiện … mời con em ởxa quê về gặp mặt hiến kế, góp sức xây dựng quê hương; động viên, khích lệ,tuyên dương các hoạt động quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, xây dựng giađình hạnh phúc, xây dựng khu dân cư khang trang, sạch đẹp, góp sức xây dựngnông thôn mới, đô thị văn minh.

-Tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cưvăn hóa năm 2016.

III. THỜIGIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

2. Hìnhthức tổ chức

2.1. Bancông tác Mặt trận chủ trì phối hợp với chính quyền, thôn, khu phố và các tổchức thành viên tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm2015 (có nội dung chương trình và Đềcương tuyên truyền Ngày hội kèm theo).

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thànhviên, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và của Tỉnh tuyên truyền và đưatin.

-Chọn các điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại cáchuyện, thành phố.

-Phân công các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự Ngày hộitại một số Khu dân cư.

2. Cấp huyện, thành phố:

-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợpvới, chính quyền, các ban, ngành liên quan, các tổ chức thành viên cùng cấp đểthống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành tổ chức thực hiện.Đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn tổchức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

-Tổ chức tọa đàm, gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấphuyện, thành phố để ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thốngnhất Việt Nam 85 năm qua; Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện cuộcvận động “Ngày vì người nghèo”; kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2015 gắn với xây dựng nông thônmới, đô thị văn minh; phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện cuộcvận động năm 2016.

-Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố chủ động chọn điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội vàmời Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùngcấp đến dự.

3. Cấp xã, phường, thị trấn

- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổquốc các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các Bancông tác Mặt trận khu dân cư chọn điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã,phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận chuẩn bị tốt nội dung, chương trìnhphù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở để tổ chức thực hiện có ý nghĩa thiếtthực và hiệu quả.