Quẻ dịch là gì

      259

Dưới đấy là không thiếu thốn 64 quẻ dịch đem tự cuốn nắn "Kinh dịch - Đạo của bạn quân tử" của học đưa Nguyễn Hiến Lê


*

Quẻ 1: Thuần Càn

Quẻ Thuần Càn đồ gia dụng hình |||||| có cách gọi khác là quẻ Càn (乾 qián), tức Ttránh là quẻ số một trong những Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn tốt Ttách (天) cùng Ngoại quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn xuất xắc Ttách (天).

*

Quẻ 2: Thuần Khôn

Quẻ Thuần Khôn vật hình :::::: có cách gọi khác là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 vào Kinch Dịch. Đất chị em, nhu thuận, chế tác cùng đưa đường muôn vật, Quẻ được kết hợp bởi vì Nội quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất cùng Ngoại quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất.

*

Quẻ 3: Tdiệt Lôi Truân

Quẻ Tdiệt Lôi Truân vật dụng hình :|:::| quẻ Tdiệt Lôi Truân còn được gọi là quẻ Truân (屯 chún) là quẻ số 03 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái là ☳ (|:: 震 zhẽn) Chấn giỏi (雷) Snóng cùng Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay (水) Nước.

*

Quẻ 4: Sơn Thủy Mông

Quẻ Sơn Tbỏ Mông đồ gia dụng hình 1::::1: quẻ Sơn Tdiệt Mông còn được gọi là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ máy 04 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt (水) Nước cùng Ngoại quái quỷ là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn hay (山) Núi.

Bạn đang xem: Quẻ dịch là gì

*

Quẻ 5: Thủy Thiên Nhu

Quẻ Tbỏ Thiên Nhu, đồ gia dụng hình |||:|: quẻ Thủy Thiên Nhu có cách gọi khác là quẻ Nhu (需 xú). Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天). Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水).

*

Quẻ 6: Thiên Tbỏ Tụng

Quẻ Thiên Tdiệt Tụng đồ dùng hình :|:||| quẻ Thiên Thủy Tụng còn được gọi là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ thiết bị 06 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái ác là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Trời (天).

*

Quẻ 7: Địa Thủy Sư

Quẻ Địa Tdiệt Sư đồ gia dụng hình :|:::: quẻ Địa Thủy Sư còn được gọi là quẻ Sư 師 (shí), là quẻ số 07 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水) với Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tuyệt Đất (地).

*

Quẻ 8: Tbỏ Địa Tỷ

Quẻ Tdiệt Địa Tỷ vật hình ::::|: quẻ Tdiệt Địa Tỷ có cách gọi khác là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ thứ 08 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 9: Phong Thiên Tiểu Súc

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc đồ gia dụng hình |||:|| còn được gọi là quẻ Tiểu Súc (小畜 xiảo chũ), là quẻ thiết bị 09 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội tai ác là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttách (天) cùng Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn giỏi Gió (風).

*

Quẻ 10: Thiên Trạch Lý

Quẻ Thiên Trạch Lý đồ dùng hình ||:||| có cách gọi khác là quẻ Lý (履 lủ), là quẻ sản phẩm công nghệ 10 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội tai quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài tuyệt Đầm (澤) cùng Ngoại tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Trời (天).

*

Quẻ 11: Địa Thiên Thái

Quẻ Địa Thiên Thái đồ dùng hình |||::: có cách gọi khác là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 1một trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttách (天) với Ngoại tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地).

*

Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ

Quẻ Thiên Địa Bĩ đồ gia dụng hình :::||| còn được gọi là quẻ Bĩ (否 pỉ), là quẻ số 12 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội tai ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地) cùng Ngoại tai ác là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Ttách (天).

*

Quẻ 13: Thiên Hỏa Đồng Nhân

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, thiết bị hình |:|||| còn gọi là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) cùng Ngoại tai ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Ttách (天).

*

Quẻ 14: Hỏa Thiên Đại Hữu

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, thiết bị hình ||||:| nói một cách khác là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3), là quẻ máy 14 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Ttách (天) cùng Ngoại quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

*

Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm

Quẻ Địa Sơn Khiêm, thứ hình ::|::: còn gọi là quẻ Khiêm (謙 qian1), là quẻ thiết bị 15 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) và Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

*

Quẻ 16: Lôi Địa Dự

Quẻ Lôi Địa Dự, thứ hình :::|:: còn gọi là quẻ Dự (豫 yu4), là quẻ thứ 16 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) với Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷).

*

Quẻ 17: Trạch Lôi Tùy

Quẻ Trạch Lôi Tùy, đồ dùng hình |::||: nói một cách khác là quẻ Tùy (隨 sui2), là quẻ vật dụng 17 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Snóng (雷) và Ngoại tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

*

Quẻ 18: Sơn Phong Cổ

Quẻ Sơn Phong Cổ, vật hình :||::| còn gọi là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ sản phẩm công nghệ 18 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) và Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

*

Quẻ 19: Địa Trạch Lâm

Quẻ Địa Trạch Lâm, đồ dùng hình ||:::: còn gọi là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ thiết bị 19 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤) và Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地).

*

Quẻ 20: Phong Địa Quan

Quẻ Phong Địa Quan, đồ vật hình ::::|| còn gọi là quẻ Quan (觀 guan1), là quẻ sản phẩm công nghệ đôi mươi trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội tai ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

*

Quẻ 21: Hỏa Lôi Phệ Hạp

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, còn gọi là quẻ Phệ Hạp, vật dụng hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ sản phẩm 21 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Snóng (雷) cùng Ngoại tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

*

Quẻ 22: Sơn Hỏa Bí

Quẻ Sơn Hỏa Bí, trang bị hình |:|::| có cách gọi khác là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ trang bị 22 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) với Ngoại quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

*

Quẻ 23: Sơn Địa Bác

Quẻ Sơn Địa Bác trang bị hình :::::| nói một cách khác là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ máy 23 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) cùng Ngoại quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

*

Quẻ 24: Địa Lôi Phục

Quẻ Địa Lôi Phục, thiết bị hình |::::: còn gọi là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ thiết bị 24 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) cùng Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

*

Quẻ 25: Thiên Lôi Vô Vọng

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, vật dụng hình |::||| còn được gọi là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ thiết bị 25 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷) cùng Ngoại quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).

*

Quẻ 26: Sơn Thiên Đại Súc

Quẻ Thiên Sơn Đại Súc, thiết bị hình |||::| có cách gọi khác là quẻ Đại Súc (大畜 da4 chu4), là quẻ máy 26 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Ttách (天) và Ngoại quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

*

Quẻ 27: Sơn Lôi Di

Quẻ Sơn Lôi Di, thứ hình |::::| còn gọi là quẻ Di (頤 yi2), là quẻ đồ vật 27 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) và Ngoại quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

*

Quẻ 28: Trạch Phong Đại Quá

Quẻ Trạch Phong Đại Quá, vật hình :||||: nói một cách khác là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ sản phẩm 28 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風) và Ngoại quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

*

Quẻ 29: Thuần Khảm

Quẻ Thuần Khảm, thiết bị hình :|::|: nói một cách khác là quẻ Khảm (坎 kan3), là quẻ sản phẩm 29 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水) và Ngoại tai quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水).

*

Quẻ 30: Thuần Ly

Quẻ Thuần Ly, trang bị hình |:||:| có cách gọi khác là quẻ Ly (離 li2), là quẻ đồ vật 30 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) cùng Ngoại tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

*

Quẻ 31: Trạch Sơn Hàm

Quẻ Trạch Sơn Hàm, vật hình ::|||: có cách gọi khác là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ thứ 3một trong các Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) và Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

*

Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

Quẻ Lôi Phong Hằng, đồ vật hình :|||:: có cách gọi khác là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ thứ 32 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) với Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Snóng (雷).

*

Quẻ 33: Thiên Sơn Độn

Quẻ Thiên Sơn Độn, vật hình ::|||| nói một cách khác là quẻ Độn (遯 dun4), là quẻ thứ 33 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) cùng Ngoại tai ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tốt Ttách (天).

*

Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng

Quẻ Lôi Thiên Đại Tnuốm, đồ hình ||||:: nói một cách khác là quẻ Đại Tthế (大壯 da4 zhuang4), là quẻ thiết bị 34 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Ttách (天) và Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Snóng (雷).

*

Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn

Quẻ Hỏa Địa Tấn đồ vật hình :::|:| nói một cách khác là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ đồ vật 35 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn giỏi Đất (地) với Ngoại quỷ quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly giỏi Hỏa (火).

*

Quẻ 36: Địa Hỏa Minc Di

Quẻ Địa Hỏa Minch Di, đồ dùng hình |:|::: còn gọi là quẻ Minch Di (明夷 ming2 yi2), là quẻ trang bị 36 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) cùng Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

*

Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, đồ gia dụng hình |:|:|| nói một cách khác là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2), là quẻ thứ 37 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) với Ngoại tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

*

Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê

Quẻ Hỏa Trạch Khuê, vật hình ||:|:| còn gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ lắp thêm 38 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤) với Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火).

*

Quẻ 39: Thủy Sơn Kiển

Quẻ Thủy Sơn Kiển, vật dụng hình ::|:|: còn được gọi là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ trang bị 39 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) và Ngoại tai ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 40: Lôi Thủy Giải

Quẻ Lôi Tbỏ Giải, trang bị hình :|:|:: có cách gọi khác là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ thứ 40 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp bởi vì Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tốt Nước (水) với Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷).

*

Quẻ 41: Sơn Trạch Tổn

Quẻ Sơn Trạch Tổn, thứ hình ||:::| còn được gọi là quẻ Tổn (損 sun3), là quẻ lắp thêm 41 trong những Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤) và Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

Xem thêm: Nhân Tướng Học Là Gì ? Tìm Hiểu Nhân Tướng Học Là Gì

*

Quẻ 42: Phong Lôi Ích

Quẻ Phong Lôi Ích, vật hình |:::|| nói một cách khác là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ sản phẩm công nghệ 42 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷) với Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

*

Quẻ 43: Trạch Thiên Quải

Quẻ Trạch Thiên Quải, trang bị hình |||||: còn được gọi là quẻ Quải (夬 guai4), là quẻ trang bị 43 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội tai quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Ttách (天) với Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤).

*

Quẻ 44: Thiên Phong Cấu

Quẻ Thiên Phong Cấu, đồ vật hình :||||| còn được gọi là quẻ Cấu (姤 gou4), là quẻ sản phẩm 44 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quỷ quái là (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風) cùng Ngoại tai ác là (||| 乾 qian2) Càn tốt Ttách (天).

*

Quẻ 45: Trạch Địa Tụy

Quẻ Trạch Địa Tụy, đồ hình :::||: còn được gọi là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ trang bị 45 của Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quái ác là (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại quái là (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

*

Quẻ 46: Địa Phong Thăng

Quẻ Địa Phong Thăng, vật dụng hình :||::: còn gọi là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ thiết bị 46 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội tai ác là (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風) với Ngoại tai quái là (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

*

Quẻ 47: Trạch Tbỏ Khốn

Quẻ Trạch Tbỏ Khốn, đồ hình :|:||: còn gọi là quẻ Khốn (困 kun4), là quẻ sản phẩm 47 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai quái là (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水) cùng Ngoại quỷ quái là (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤).

*

Quẻ 48: Tdiệt Phong Tỉnh

Quẻ Tbỏ Phong Tỉnh, đồ hình :||:|: còn được gọi là quẻ Tỉnh (井 jing3), là quẻ sản phẩm 48 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) với Ngoại quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 49: Trạch Hỏa Cách

Quẻ Trạch Hỏa Cách, vật dụng hình |:|||: còn được gọi là quẻ Cách (革 ge2), là quẻ lắp thêm 49 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp bởi vì Nội quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) và Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

*

Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ gia dụng hình :|||:| nói một cách khác là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ thứ 50 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quái quỷ là (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風) cùng Ngoại quái quỷ là (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

*

Quẻ 51: Thuần Chấn

Quẻ Thuần Chấn, đồ hình |::|:: còn gọi là quẻ Chấn (震 zhen4), là quẻ vật dụng 51 trong các Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội quỷ quái là (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷) cùng Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷).

*

Quẻ 52: Thuần Cấn

Quẻ Thuần Cấn, đồ gia dụng hình ::|::| còn gọi là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ sản phẩm 52 của Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội quái là (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) cùng Ngoại tai quái là (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

*

Quẻ 53: Phong Sơn Tiệm

Quẻ Phong Sơn Tiệm, đồ vật hình ::|:|| có cách gọi khác là quẻ Tiệm (漸 jian4), là quẻ thiết bị 53 vào Kinc Dịch. Nội tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山). Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

*

Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, thiết bị hình ||:|:: nói một cách khác là quẻ Quy Muội (歸妹 guī mèi)), là quẻ máy 54 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤) và Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhèn) Chấn xuất xắc Sấm (雷).

*

Quẻ 55: Lôi Hỏa Phong

Quẻ Lôi Hỏa Phong, vật dụng hình |:||:: nói một cách khác là quẻ Phong (豐 feng1), là quẻ trang bị 55 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) cùng Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷).

*

Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ

Quẻ Hỏa Sơn Lữ, thứ hình ::||:| còn gọi là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ trang bị 56 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Ngoại quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

*

Quẻ 57: Thuần Tốn

Quẻ Thuần Tốn, vật dụng hình :||:|| còn gọi là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ vật dụng 57 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風)với Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

*

Quẻ 58: Thuần Đoài

Quẻ Thuần Đoài, đồ vật hình ||:||: nói một cách khác là quẻ Đoài (兌 dui4), là quẻ thứ 58 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤) với Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

*

Quẻ 59: Phong Thủy Hoán

Quẻ Phong Tdiệt Hân oán, vật hình :|::|| còn gọi là quẻ Hân oán (渙 huan4), là quẻ thiết bị 59 vào Kinh Dịch. Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水). Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

*

Quẻ 60: Tbỏ Trạch Tiết

Quẻ Thủy Trạch Tiết, thiết bị hình ||::|: có cách gọi khác là quẻ Tiết (節 jie2), là quẻ sản phẩm 60 vào Kinc Dịch. Nội tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Ngoại quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu

Quẻ Phong Trạch Trung, đồ gia dụng hình ||::|| còn được gọi là quẻ Trung Phu (中孚 zđợi fù), là quẻ thứ 61 trong các Kinch Dịch. Nội quái ác là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài xuất xắc Đầm (澤). Ngoại quái ác là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn hay Gió (風).

*

Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, đồ gia dụng hình ::||:: có cách gọi khác là quẻ Tiểu Quá (小過 xiao3 guo4), là quẻ máy 62 của Kinc Dịch. Nội tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山). Ngoại quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

*

Quẻ 63: Tbỏ Hỏa Ký Tế

Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế (đồ vật hình |:|:|:) còn được gọi là Ký Tế (既濟 jĩ jĩ), là quẻ lắp thêm 63 của Kinh Dịch. Nội tai ác là ☲ (|:| 離 lĩ) Ly tốt Hỏa (火). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt Nước (水).

*

Quẻ 64: Hỏa Tbỏ Vị Tế

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (thiết bị hình :|:|:|) còn gọi là quẻ Vị Tế (未濟 wẽi jĩ), là quẻ máy 64 trong Kinch Dịch. Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水). Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 lì) Ly xuất xắc Hỏa (火).