Tại sao nói sự ra đời của đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt nam

      140

Đảng Cộng Sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

Trải qua mấy ndở người năm lịch sử, công cuộc dựng nước cùng giữ nước đã hun đúc mang đến dân tộc ta những phẩm chất cao đẹp cùng những truyền thống cực kỳ trân quý. Trong đó, yêu nước trở thành tình cảm thiêng liêng, là chuẩn mực đạo lý cao nhất cùng đứng đầu trong thang giá chỉ trị văn hoá tinch thần của dân tộc, là động lực nội sinc khổng lồ lớn tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem: Tại sao nói sự ra đời của đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt nam

Từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minch, dân tộc ta đã trải qua một chặng đường lịch sử với nhiều thử thách, quyết tử nhưng cũng đầy khí phách anh hùng, dũng cảm.

Những thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau phát huy những phẩm chất nhân vật sáng ngời của dân tộc viết yêu cầu những trang sử xoàn chói lọi... Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang của thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... với phải ghi nhớ lao động của các vị hero dân tộc vị các vị đó tiêu biểu cho một dân tộc hero. Lịch sử Việt Nam đã thể hiện sức mạnh to lớn của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc chân chủ yếu. Vì vậy, mọi người Việt Nam, nhất là thanh khô niên cần phải bao gồm những hiểu biết sâu sắc về lịch sử dân tộc Việt Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minc đã nhắc:

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước chuyển biến quyết định của bí quyết mạng Việt Nam. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của phương pháp mạng Việt Nam. Hơn 7 thập kỷ qua, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tma lanh cực kỳ khó khăn khăn, gian khổ và đã giành được những thắng lợi rất đáng tự hào, đưa nước ta bước vào một kỷ nguim mới: Kỷ nguyên ổn độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; mở ra thời đại mới: Thời đại Hồ Chí Minc.

Câu hỏi 1: Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt quyết định của phương pháp mạng Việt Nam?

Trả lời:

Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc và phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã gồm những biến đổi lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến; hai mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu vào xóm hội ngày dần gay gắt. Đó là, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp xâm lược với giữa nhân dân ta chủ yếu là dân cày với bọn địa chủ, phong kiến tay không đúng, chỗ dựa của thực dân Pháp.

Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp xâm lược với nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là ko tách rời nhau. Đó là yêu thương cầu của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, quần chúng ta đã liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược với bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu cùng các công ty yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác biệt. Song những trào lưu đấu tnhãi con đó đều thất bại, nguyên ổn nhân chủ yếu là chưa tìm được bé đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến cùng một tổ chức giải pháp mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Giữa thời gian đó, Nguyễn ái Quốc - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam ra đi search đường cứu nước. Sau 10 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể đã bắt gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin và search được nhỏ đường cứu nước đúng đắn, Người nói: “Muốn cứu nước giải pngóng dân tộc, không tồn tại bé đường làm sao khác là con đường biện pháp mạng vô sản"(1). Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến quyết định mở đường thắng lợi mang đến giải pháp mạng giải pngóng dân tộc Việt Nam.

Nguyễn ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, sáng sủa lập cùng trực tiếp huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng Tkhô cứng niên, ra báo Tkhô hanh niên, xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh để tulặng truyền, giáo dục bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức mang đến việc thành lập Đảng.

Từ ngày 3 đến ngày 7 mon 2 năm 1930, tại Quảng Châu - Trung Quốc, Hội nghị hợp nhất cha tổ chức cộng sản được triệu tập dưới sự chủ trì và lãnh đạo của Bác Hồ. Hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua những văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn ái Quốc khởi thảo. Đó là cương lĩnh với điều lệ đầu tiên của Đảng...Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh con giai cấp và đấu tma lanh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu thương nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quy trình chuẩn bị đầy đủ về bao gồm trị, tư tưởng và tổ chức của những chiến sĩ bí quyết mạng đứng đầu là Bác Hồ mến yêu của bọn họ.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo giải pháp mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử bí quyết mạng Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đã được giải quyết. Từ đây, phương pháp mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác- Lênin chân thiết yếu với đường lối phương pháp mạng khoa học với sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của bí quyết mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu thương cầu của cuộc đấu trực rỡ giải phóng dân tộc với công cuộc phạt triển của đất nước.

Câu hỏi 2: Đảng đã lãnh đạo đấu tranh mãnh và khởi nghĩa giành chủ yếu quyền Tháng Tám năm 1945 như thế nào?

Trả lời:

Với đường lối bí quyết mạng, cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh bản thân tất cả những giai cấp và tầng lớp yêu thương nước ko phân biệt dân tộc, tôn giáo xây dựng buộc phải lực lượng biện pháp mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước, đấu tnhóc con chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. Qua 15 năm (1930-1945) lãnh đạo phương pháp mạng, trải qua đấu tranh con gian khổ, mặc cho dù gặp phải những tổn thất hy sinh to lớn lớn nhưng Đảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, kiên định giải pháp mạng, trung thành với chủ với mục tiêu lý tưởng của mình. Ba cao trào biện pháp mạng lớn (1930-1931; 1936-1939; 1939-1945) là tía cuộc tổng diễn tập phương pháp mạng chuẩn bị lực lượng, tạo cơ sở giành thắng lợi cho cuộc chiến đấu mới. Nắm chắc thời cơ lịch sử, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc trọn vẹn. Chỉ vào một thời gian ngắn, quần chúng Việt Nam đã vực dậy đập tung xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, lật nhào chế độ phong kiến tay không đúng, giành thiết yếu quyền về tay nhân dân.

Câu hỏi 3: Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) như thế nào? ý nghĩa lịch sử của thắng lợi?

Trả lời:

Vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị những nước đế quốc, những thế lực phản động cấu kết với nhau chống phá rất quyết liệt hòng tiêu diệt chính quyền giải pháp mạng còn non trẻ. Nhà nước ta bây giờ hết sức khó khăn: Nền gớm tế nghèo đói xơ xác, nạn đói hoành hành, đất nước bị bao vây bốn phía; vận mệnh của Tổ quốc như "ngàn cân treo sợi tóc". Song, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minc đã kịp thời đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, toàn diện bên trên tất cả các mặt chính trị, gớm tế, văn hóa, xóm hội, bình yên, quốc chống... Với đường lối cực kỳ sáng sủa suốt, vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, Đảng đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vượt qua vô vàn cực nhọc khăn, nguy hiểm, củng cố giữ vững bao gồm quyền biện pháp mạng, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc phòng chiến lâu dài hơn chống thực dân Pháp.

Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng tuyệt một Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ trọn vẹn ko tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ. Đánh giá chỉ ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này, Hồ Chủ tịch viết: "Lần đầu tiên vào lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi vẻ vang của quần chúng. # Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của những lượng độc lập, dân chủ và CNXH thế giới"(3)...

Thắng lợi đó đã có tác dụng sáng sủa tỏ một chân lý: Trong điều kiện thế giới ngày này, một dân tộc mặc dù nhỏ yếu nhưng một Lúc đoàn kết đứng lên, kiên quyết đấu ttinh ranh dưới sự lãnh đạo của thiết yếu Đảng Mác-Lênin để giành độc lập và dân chủ thì tất cả đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Câu hỏi 4: Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời nhị nhiệm vụ chiến lược và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975) như thế nào? ý nghĩa lịch sử?

Trả lời:

Với thắng lợi của cuộc chống chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm: Đất nước tạm thời phân tách cắt có tác dụng nhị miền với hai chế độ bao gồm trị - làng mạc hội đối lập nhau. Miền Bắc đã gồm hoà bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng đang bắt đầu xây dựng một thôn hội mới. Miền Nam vẫn còn dưới ách đô hộ, áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Con đường vạc triển của bí quyết mạng nước ta từ bây giờ được Đảng ta xác định là phải tiến hành đồng thời nhị nhiệm vụ chiến lược:

Một là, tiến hành phương pháp mạng XHCN ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cả nước.

Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay không nên, giải pchờ miền Nam, thống nhất đất nước.

Như vậy, đặc điểm lớn nhất, đường nét độc đáo của giải pháp mạng Việt Nam thời kỳ này là một Đảng thống nhất lãnh đạo dân chúng cả nước tiến hành đồng thời nhì nhiệm vụ chiến lược. Tuy mỗi miền thực hiện một nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng gồm mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vào đó phương pháp mạng miền Bắc giữ mục đích quyết định nhất đối với toàn bộ sự phân phát triển của cách mạng Việt Nam. Cách mạng miền Nam giữ vị trí quan liêu trọng, tác động trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Hơn 20 năm cải tạo cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mặc mặc dù gặp nhiều nặng nề khăn trở ngại chồng chất, đặc biệt từ năm 1965 trở đi miền Bắc phải trực tiếp đương đầu với cuộc chiến trực rỡ phá hoại rất ác liệt của đế quốc Mỹ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc đã kiên cường trong sản xuất cùng chiến đấu, giành được những thành tựu khổng lồ lớn, đồng thời bỏ ra viện đắc lực mang lại miền Nam...Hàng triệu tấn lương thực với vũ khí, trang bị; hàng vạn tkhô nóng niên nam giới nữ hăng hái lên đường vào miền Nam chiến đấu. Miền Bắc đã dốc sức vào chiến tranh ma cứu nước với giữ nước với toàn bộ sức mạnh của chế độ làng mạc hội chủ nghĩa, đã có tác dụng tròn một giải pháp xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa của biện pháp mạng cả nước, xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ nghĩa xóm hội.

Đế quốc Mỹ, đã dùng mọi thủ đoạn, thử nghiệm mọi chiến lược, sử dụng mọi vũ khí và phương tiện chiến tma lanh hiện đại vào cuộc chiến toắt con xâm lược Việt Nam. Qui mô, tính chất cũng như mức độ ác liệt của cuộc chiến trực rỡ mà lại nhân dân ta phải đương đầu chịu đựng chưa từng bao gồm vào lịch sử. Song, quần chúng miền Nam đã kiên cường chịu đựng gian khổ quyết tử, kiên quyết đánh thắng đế quốc Mỹ xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc", đồng hành thuộc đồng bào miền Bắc đánh bại mọi âm mưu, chiến lược của đế quốc Mỹ, góp phần trực tiếp giải pngóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trải qua 21 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng cả nước đã chiến đấu kiên cường anh dũng với sự đồng tình ủng hộ của bạn bnai lưng quốc tế; bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy ngày xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minch lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc cuộc chống chiến chống Mỹ cứu nước giải pchờ miền Nam, thống nhất đất nước. "Năm mon sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của quần chúng ta vào sự nghiệp đánh Mỹ cứu nước sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một vào những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng sủa ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa hero phương pháp mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện gồm tầm quan tiền trọng quốc tế khổng lồ lớn với bao gồm tính thời đại sâu sắc"(4).

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tnhóc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; ngừng cách mạng dân tộc dân chủ vào cả nước, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa thôn hội.

Câu hỏi 5: Công cuộc xây dựng với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay đã thu được những thành tựu như thế nào? ý nghĩa lịch sử?

Trả lời:

Sau năm 1975, đất nước ta bước vào thời kỳ thừa độ lên chủ nghĩa xã hội, có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn khăn, với một nền khiếp tế chủ yếu là sản xuất nhỏ, bần hàn, hậu quả chiến tnhóc để lại hết sức nặng nề, chủ nghĩa đế quốc cùng bọn phản động quốc tế câu kết với nhau vây hãm, chống phá rất quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua những cạnh tranh khăn trở ngại thu được nhiều thành tựu:

- Nhân dân cả nước hăng hái tyêu thích gia khôi phục ghê tế, khắc phục những hậu quả chiến tnhãi nhép, ổn định sản xuất và đời sống.

- Thắng lợi của cuộc chiến trỡ ràng biên giới bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự bình an buôn bản hội.

Tuy vậy, những thành tựu về gớm tế - xóm hội đạt được vào 10 năm xây dựng (1975-1985) còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn khăn, gay gắt. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá bán đúng sự thật, Đại hội VI của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm, chỉ ra những yếu kỉm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa thôn hội ở nước ta, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Xem thêm: Em Thích Nhất Nhân Vật Lịch Sử Nào Vì Sao, Giải Thích Vì Sao Em Lại Thích Nhân Vật Đó

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xóm hội, Chiến lược ổn định và phát triển tởm tế- xóm hội 1991 - 2000, các Nghị quyết của Đại hội VII, Đại hội VIII cùng những Nghị quyết Trung ương sau đó đã cụ thể hoá hơn nữa đường lối đổi mới ở nước ta. Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go, phương pháp mạng nước ta ko những đứng vững Nhiều hơn vượt lên đạt được những thành tựu to lớn, gồm ý nghĩa rất quan tiền trọng. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng gớm tế- xã hội, nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra mang lại chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề mang lại công nghiệp hoá xong xuôi về cơ bản, được cho phép chuyển sang trọng thời kỳ phân phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa làng hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn.

Trong 5 năm (1996-2001), thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan liêu trọng:

Kinch tế tăng trưởng tương đối. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hàng năm là 7%. Nông nghiệp vạc triển liên tục. Giá trị sản xuất công nghiệp trung bình sản phẩm năm tăng 13,5%. Hệ thống kết cấu hạ tầng, những ngành dịch vụ, xuất nhập khẩu đều phân phát triển.

Văn hoá, xóm hội bao gồm những tiến bộ; đời sống quần chúng tiếp tục được cải thiện. Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, công tác làm việc chăm sóc sức khoẻ và những chính sách xã hội khác đều được coi trọng, đạt những kết quả lớn lớn.

Tình hình thiết yếu trị - xóm hội cơ bản được ổn định; quốc chống, an toàn được tăng cường, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền cùng toàn vẹn lãnh thổ.

Quan hệ đối ngoại càng ngày được mở rộng, hội nhập quốc tế được tiến hành chủ động với đạt được nhiều kết quả, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng được chụ trọng, hệ thống chủ yếu trị được củng cố; quyền có tác dụng chủ của quần chúng bên trên những lĩnh vực được đẩy mạnh, một số chế độ với quy chế dân chủ của dân chúng trước hết là ở cơ sở, bước đầu được thực hiện.

Những thành tựu 5 năm (1996 – 2001) đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm cố đổi bộ mặt của đất nước với cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc cùng chế độ làng hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế với uy tín của nước ta bên trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, họ vẫn còn những yếu kém nhẹm, khuyết điểm: Nền tởm tế vạc triển chưa vững chắc. Một số vấn đề văn hóa-buôn bản hội bức xúc chưa được giải quyết, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn đang cao, tệ nạn buôn bản hội diễn biến phức tạp cùng một số giá trị đạo đức xuống cấp...Tình trạng ttê mê nhũng, suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng... Đây là những vấn đề phải nhanh chóng khắc phục.

Câu hỏi 6: Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của bí quyết mạng Việt Nam?

Trả lời:

1. Những thắng lợi gồm ý nghĩa lịch sử của biện pháp mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hơn 7 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tnhãi nhép bí quyết mạng cực kỳ khó khăn khăn, gian khổ nhưng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang:

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà thôn hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một kỷ ngulặng mới: Kỷ nguim độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa buôn bản hội.

Hai là, thắng lợi của các cuộc chống chiến oanh liệt để giải pngóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan liêu trọng vào cuộc đấu tnhãi nhép của quần chúng thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ với tiến bộ làng mạc hội.

Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới cùng từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa buôn bản hội. Trải qua nhiều search tòi, khảo nghiệm, tổng kết sáng kiến của quần chúng, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xóm hội cùng bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam với bối cảnh quốc tế mới.

Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự vì, phân phát triển tởm tế theo con đường làng mạc hội chủ nghĩa, bao gồm quan hệ quốc tế rộng rãi, bao gồm vị thế càng ngày càng quan tiền trọng vào khu vực vực và bên trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, có tác dụng chủ xóm hội. Đất nước ta từ một nền gớm tế bần hàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Những thắng lợi to lớn lớn gồm ý nghĩa chiến lược của biện pháp mạng Việt Nam giành được vào hơn 7 thập kỷ qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố sản phẩm đầu quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn với sáng sủa suốt của Đảng ta- Đảng Cộng sản Việt Nam vì chưng Chủ tịch Hồ Chí Minc sáng sủa lập cùng rèn luyện - một Đảng bí quyết mạng thực sự bởi vì nước, vị dân, ngoại trừ lợi ích đó Đảng không tồn tại lợi ích làm sao khác. Giành độc lập đến dân tộc, tự vì chưng hạnh phúc đến quần chúng. # là mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì vậy, vượt lên mọi thách thức, vào phong ba bão táp, Đảng ta vẫn kiên định vững tiến thưởng ko xa rời mục tiêu lý tưởng, không run sợ trước kẻ thù, ko nhụt chí trước những khó khăn chồng chất, không hạ thấp vị trí mũi nhọn tiên phong chiến đấu và trách nát nhiệm của người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của giải pháp mạng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

2. Đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng - nhân tố mặt hàng đầu bảo đảm mục đích lãnh đạo cùng sức chiến đấu của Đảng.

Đảng lãnh đạo trước hết với chủ yếu bằng cương lĩnh, đường lối, bằng chủ trương, chính sách của Đảng. Đường lối thiết yếu trị đúng là cơ sở để đoàn kết thống nhất ý chí với hành động của toàn Đảng, toàn dân, tạo cần sức mạnh của Đảng và của biện pháp mạng.

Đường lối thiết yếu trị đúng đắn nghĩa là đường lối đó phải phản ánh được xu thế vận động của lịch sử, đồng thời phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chân thiết yếu của đa số quần chúng. Sức mạnh của Đảng đó là sự đồng tình ủng hộ của dân chúng, nhưng mà sự đồng tình và tin cậy của dân chúng đối với Đảng trước hết nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng.

Đường lối bí quyết mạng của Đảng tất cả mục đích lớn lớn trong việc thống nhất về chính trị, tư tưởng cùng tổ chức, củng cố niềm tin vào Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những khuynh hướng không đúng lầm về thiết yếu trị cùng tư tưởng tạo cho Đảng càng ngày vững mạnh.

Sở dĩ Đảng ta có đường lối thiết yếu trị đúng đắn vì: Đảng bao gồm một nền tảng lý luận vững chắc, một lý luận đi đầu dẫn đường, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minc như Lênin đã nói: "Không có lý luận cách mạng không tồn tại phong trào phương pháp mạng..." Chỉ Đảng làm sao có được một lý luận đi đầu hướng dẫn thì mới bao gồm khả năng có tác dụng tròn sứ mệnh chiến sĩ đón đầu. Trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã nắm vững, vận dụng sáng sủa tạo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minc vào thực tiễn của phương pháp mạng Việt Nam để đề ra đường lối đúng đắn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng.

Hơn thế nữa, Đảng ta luôn tiệm triệt sâu sắc quan điểm bí quyết mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Vì vậy, trong lãnh đạo Đảng ta luôn ý thức vận dụng một cách độc lập, sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Một trong những bài bác học được Đảng ta rút ra là phải luôn luôn luôn xuất vạc từ thực tiễn, tôn trọng thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn sự kiên định về nguyên ổn tắc với sự linh hoạt, sáng tạo về phương pháp, đó là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Mọi sự giáo điều, chủ quan duy ý chí, xa rời thực tiễn cũng như xa rời các nguim tắc, mục tiêu cơ bản của cách mạng thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai lầm, làm cho mất sự lãnh đạo của Đảng.

Để đảm bảo phương châm lãnh đạo của bản thân, Đảng luôn quyên tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có phẩm chất, đạo đức bí quyết mạng và năng lực công tác làm việc, thật sự là những chiến sĩ cách mạng vào đội đi đầu của giai cấp người công nhân.

Mỗi đảng viên của Đảng phải luôn luôn gắn bó mật thiết với quần chúng. #, tôn trọng với bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trung thành với lợi ích của giai cấp với của dân tộc, một đời hy sinh phấn đấu bởi lý tưởng của giải pháp mạng với lợi ích của nhân dân.

Để giữ vững sứ mệnh lãnh đạo, phải xây dựng Đảng vững mạnh về chủ yếu trị, tư tưởng cùng tổ chức, thường xuyên ổn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, lấy tự phê bình và phê bình làm cho vũ khí đấu tnhóc để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, luôn củng cố, giữ vững cùng tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đảm bảo sự nhất trí cao về mục tiêu lý tưởng của Đảng, để tạo cho Đảng ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo bí quyết mạng. Trong quy trình lãnh đạo, bên cạnh những ưu điểm, vào Đảng cũng còn những yếu kém, thậm chí có những lúc không nên lầm, khuyết điểm, song điều quan tiền trọng, Đảng đã sớm phát hiện ra những yếu kém nhẹm của bản thân. Đảng công khai minh bạch tự phê bình nhận khuyết điểm trước quần chúng, quyết vai trung phong sửa chữa với sửa chữa tất cả kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được dân chúng tin cẩn, thừa nhận là đội đi đầu thiết yếu trị, người lãnh đạo duy nhất của dân tộc. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rằng: ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không có lực lượng nào không giống bao gồm đủ sức mạnh lãnh đạo giải pháp mạng. Với tất cả tinch thần khiêm tốn của người biện pháp mạng, bọn họ vẫn bao gồm quyền tự hào nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại.

Học tập, nghiên cứu để hiểu biết về quy trình đấu tranh con bí quyết mạng cùng truyền thống của Đảng ko phải chỉ để tự hào về Đảng, nhưng mà quan tiền trọng hơn là thanh hao niên cần cải thiện hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, để công cuộc đổi mới giành thắng lợi khổng lồ lớn hơn. Trên những vị trí công tác, lao động và học tập của bản thân, tkhô hanh niên phải góp phần tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, góp phần khiến cho Đảng càng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu để trở thành những đảng viên của Đảng, đem tài năng với sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, làm cho những thành tựu và truyền thống của Đảng càng ngày vạc triển và phong phú hơn.