Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 1 năm học 2021

      180

Đây là cỗ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao gồm 19 vòng giúp cho những em học tập sinh lớp 1 gồm thêm tài liệu ôn luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic 2020-2021


(Điền những chữ số tương thích vào vị trí chấm và để được phép tính đúng, kế tiếp viết lại phép tính hoàn hảo vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 1 năm học 2021

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào vị trí ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền dấu > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tra cứu kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền lốt > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Điền số tương thích vào địa điểm chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền dấu ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, những số 3,6,7,1,9,2 được viết theo thiết bị tự từ lớn đến bé nhỏ là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc vàng tài cha Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả các số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 với 5) , B. (0,1,2,3, với 4)

C. (2,3,4 cùng 5) , D. (1,2,3, và 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có hiệu quả > 4…..Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, bao gồm bao nhiêu số từ nhiên to hơn 9 nhỏ tuổi hơn 5?…..

4, Số trường đoản cú nhiên to hơn 10 nhỏ tuổi hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 9? ……

7, Số phệ nhất trong số số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có tất cả ……số trường đoản cú nhiên lớn hơn 7 bé dại hơn 12?

Điền lốt ( >, , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Số 12 tất cả 1chục với ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số mập nhất trong những số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền dấu ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vết ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc tiến thưởng tài bố Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, Linh gồm 17 trái bóng bay,Linh đến Hà với Ngọc mỗi các bạn 3 quả.Vậy Linh sót lại …… quả bóng bay?

2,Trong vườn cửa cây ăn quả nhà chưng Hồng trước đó có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác bỏ trồng thêm 2 chục cây vải vóc nữa.Vậy hiện giờ số cây vải trong sân vườn nhà bác bỏ Hồng có tất cả ….. Cây.

3,Mẹ Lan cài 3 chục quả trứng con gà và 2 chục trái trứng vịt.Vậy mẹ Lan mua toàn bộ số trứng là …… quả.

4,Hoa gồm 19 con tem,Hoa cho mình Mai 4 nhỏ tem,cho bạn Linh 3 bé tem.Hỏi Hoa còn từng nào con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – đôi mươi + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = 20 + 60

9, Lan tất cả 6 bức tranh ,gồm 3 các loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi tranh ảnh vẽ một màu.Biết số bức tranh blue color là những nhất.Em hãy cho thấy thêm Lan có bao nhiêu tranh ảnh vẽ màu xanh?

10, hiện nay tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 14 tuổi.Hỏi 2 năm nữa tuổi 2 anh em cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi kiếm tìm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào vị trí …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc vàng tài ba Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + trăng tròn – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – đôi mươi – 406 + 4 + 60
50 + đôi mươi – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi ……

1, Số lớn nhất có 2 chữ số cơ mà 2 số đó cùng lại bằng 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số tức thì trước số79.

4, Số 46 là số ngay lập tức sau số…..

5, Quân tất cả 30 mẫu bánh ,Quân đến Hoàng trăng tròn cái bánh .Mẹ mang đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân sót lại …… mẫu bánh.

6,90 – 20 – 30 = …… + 60 – 40

7, sau khoản thời gian An cho Bình 5 viên bi.Bình mang đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang lại An

2 viên bi thì từng bạn đều phải có 15 viên bi. Hỏi ban đầu An gồm bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, bây chừ tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 bằng hữu cộng lại là bao nhiêu? ……

10, mang lại 3 số khác nhau,các số đó đều là số chẵn chục có 2 chữ số với đem 3 số đó cùng lại thì bởi 70.Tìm số lớn số 1 trong 3 số đó.

Xem thêm: Vì Sao Nói Thành Thị Trung Đại Là Bông Hoa Rực Rỡ Nhất Trung Đại”?   A

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật.

1,Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của từng số kia giống nhau?…….. .

2,Số lớn số 1 có 2 chữ số nhưng 2 chữ số của số đó cùng lại bằng 9?……

3,Hỏi cùng với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được từng nào số gồm 2 chữ số nhỏ dại hơn 52?……

4,Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số khác nhau mà 2 chữ số của mỗi số đó cộng với nhau bởi 6?……..

5,Hỏi cùng với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – đôi mươi + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số tương thích vào vị trí ……

1, Số gồm 2 chữ số bé xíu nhất nhưng 2 chữ số của số đó trừ cho nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhỏ tuổi hơn 68?…….. .

3, tìm số bao gồm 2 chữ số nhưng 2 chữ số của số đó cùng lại thì bởi 6 còn 2 số đó trừ lẫn nhau thì bởi 0?…..

4, Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 2 chữ số mà các số đó đều phải có chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi search kho báu

1,An gồm 65 nhỏ tem.An mang đến Hòa và Bình mỗi các bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An sót lại bao nhiêu bé tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy có từng nào số có 2 chữ số khác nhau nhỏ tuổi hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh năm nay chị bao nhiêu tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn nữa 15 tuổi nhưng thấp hơn 17 tuổi .Mình hèn chị mình 3 tuổi.Hỏi chị của doanh nghiệp Minh năm nay bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho biết có từng nào số tất cả 2 chữ số mà lại 2 chữ số đó hơn nhau 1 đối kháng vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – trăng tròn – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc đá quý tài tía Điền số tương thích vào nơi ……

1,Một miếng vải dài 84 m,Lan cắt loại bỏ 23 m.Hỏi miếng vải sót lại dài bao nhiêu cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số tương thích điền vào khu vực …. Là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có tác dụng bằng 78 trong số phép tính bên dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, năm nay tuổi của 2 bằng hữu cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm trước tuổi của 2 bạn bè cộng lại là từng nào tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn số 1 có 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó lớn hơn nhau 2 1-1 vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi các bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho thấy thêm từ 15 mang đến 19 có bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho biết có bao nhiêu số to hơn 25 và nhỏ hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả những số tất cả 2 chữ số khác nhau viết được từ những chữ số 0,1,3 cộng lại với nhau được tác dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên bao gồm …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: sắp xếp những giá trị theo sản phẩm tự tăng dần.

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một số trong những trừ đi số tức khắc trước của số kia thì được công dụng bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng nhỏ dại hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền vết >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.4: từ 1 đến 11 có bao nhiêu khoảng cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vệt (>, , ; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc quà tài ba

Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn đáp án đúng trong số đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn lời giải đúng trong các đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn giải đáp đúng trong các đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: sắp xếp các giá trị theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào chỗ chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: cho những số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé xíu nhất trong số số đã cho rằng số nào?

Câu 2.3: Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là ……………

*

Câu 2.4: An gồm 50 viên bi. An mang lại Tùng 40 viên. Hỏi An còn từng nào viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số tròn chục, biết khi cùng số đó với 30 thì được kết quả bé dại hơn 70 nhưng mập hơn tác dụng của phép cùng 30 với 20.

Câu 2.6: tra cứu một số, biết số đó cộng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cùng với 60 thì bởi 90.

Câu 2.7: An có 40 quyển vở. Bình có 20 quyển vở. Hỏi cả đôi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ trăng tròn đến 60 tất cả bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: ngăn trên bao gồm 60 quyển sách, ngăn dưới tất cả 40 quyển sách. Hỏi buộc phải chuyển từng nào quyển sách từ ngăn trên xuống phòng dưới để hai ngăn bao gồm số quyển sách bằng nhau?

Câu 2.10: Số liền trước của số lớn số 1 có một chữ số cộng với số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi search kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục ngay tắp lự sau của số 30 cộng với 40 bằng bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cùng với 30 thì bởi 70?

Câu 3.3: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh, lớp 1B gồm 30 học sinh, lớp 1C có trăng tròn học sinh. Hỏi cả ba lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Câu 3.4: Số nào cộng với đôi mươi rồi cùng với 30 thì bởi 90?

Câu 3.5: Tuấn suy nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền lốt >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: cho những số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được tất cả bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: có bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà lại mỗi số đều sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: hiện nay, nhỏ 5 tuổi, người mẹ hơn nhỏ 30 tuổi, ba hơn mẹ 10 tuổi. Hỏi bố hơn con từng nào tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, hiểu được số đó cùng với 40 rồi trừ đi 20, rồi cộng thêm 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Số nhỏ bé nhất trong các số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan tất cả 19 quyển vở. Lan mang đến Hoa và Bình mỗi chúng ta 4 quyển vở. Vậy Lan còn sót lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà hai chữ số của từng số này đều giống nhau.

Câu 1.5: Có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm hai chữ số nhưng mà hai chữ số của từng số đó cùng lại với nhau thì bằng 8?

Bài 2: Cóc rubi tài ba

Câu 2.1: trong số số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Gồm ….. Số bao gồm hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số thích hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A gồm 20 học viên nam và 10 học sinh nữ. Lớp 1B bao gồm 10 học viên nam cùng 20 học viên nữ. Như vậy, cả hai lớp bao gồm số học viên là ……. Học tập sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: tất cả bao nhiêu số to hơn 12 và nhỏ dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: từ bỏ 9 cho 19 tất cả …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số từ những chữ số đã cho.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào chỗ …. Nhé!

Câu 3.1: cho các số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Search số nhỏ nhất trong số số vẫn cho.

Câu 3.2: kiếm tìm một số, biết số đó cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bởi 12.

Câu 3.3: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số nhỏ xíu nhất bao gồm hai chữ số từ các số vẫn cho.

Câu 3.7: cho những chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số khác nhau được tạo thành bởi những chữ số đã cho.

Câu 3.8: gồm bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà mỗi số đều phải có chữ số 0?

Hãy điền vệt >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số nhỏ xíu nhất trong các số đã cho là số nào?

Câu 1.3: search số nhỏ bé nhất có hai chữ số, biết nhị chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 1.

Câu 1.4: search số nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số, biết nhì chữ số của số đó trừ cho nhau thì bởi 5.

Câu 1.5: Hãy đến biêt có tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số đó cộng lại cùng nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm …. Nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm cho được 20 bài toán, Nhung làm được 10 bài toán, Hạnh làm cho được 10 bài toán. Hỏi cả ba bạn làm cho được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số tương thích vào nơi chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số tương thích điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số có hai chữ số to hơn 12 và nhỏ hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: từ bỏ 6 cho 16 gồm ……. Chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam bao gồm 19 viên bi. Nam mang đến Thành và Long mỗi các bạn 4 viên bi. Như vậy bây giờ Nam gồm ….. Viên bi.