Vì sao cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

      285

Xuân 2020 - Công tác cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần quyết định đến việc thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng, như quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.

Bạn đang xem: Vì sao cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Cán bộ và công tác cán bộ là công việc quan trọng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đòi hỏi những người làm công tác cán bộ phải nắm vững và quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của BTV, Thường trực Tỉnh ủy, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện. Do đó công tác cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nói riêng của tỉnh nhìn chung đều tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, hăng hái, năng động và sáng tạo; đại bộ phận giữ được phẩm chất, đạo đức, có quan hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đó là nguồn lực to lớn hết sức quý báu cần được tôn trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy.

*
Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì. Ảnh: ĐỨC LONG (Hoàng Su Phì)

Bố trí và sử dụng cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, là yếu tố cơ bản để xem xét, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác cán bộ của cơ quan chức năng và cấp ủy quản lý trực tiếp cán bộ. Bố trí, sử dụng cán bộ đúng và hiệu quả không chỉ đòi hỏi tính nguyên tắc mà còn phải linh hoạt và khéo léo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ.

Một là, chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chú trọng về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng cấp ủy, ủy viên BTV và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

*
Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của UBKT T.Ư cho các đảng viên. Ảnh: VĂN QUÂN

Hai là, thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ chủ chốt. Trong đó, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, đặc biệt quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem thêm: Phân Tích Thành Ngữ Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa Là Gì, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa Là Gì

Ba là, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển cán bộ, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy thông qua; trong đó, quan tâm tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác đối với nhân sự ngay sau đại hội; tập trung tham mưu xử lý dứt điểm đối với những nơi nội bộ mất đoàn kết, hoặc có đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài…

Bốn là, tham mưu thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ của tập thể, người đứng đầu và cấp ủy, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp; chất lượng, hiệu quả việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh và kết luận rõ, chính xác những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị, các nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội.

Năm là, tham mưu công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm theo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XVII sắp tới của Đảng bộ tỉnh.

Sáu là, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể.

Tám là, quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch cài cắm, móc nối, làm tha hóa cán bộ.