Vì sao công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường

      616
*

*

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Các đơn vị trực thuộc Tổ chức đoàn thể Đào tạo Các loại hình đào tạo Khoa học Trung tâm Thông tin khoa học Tạp chí sinh hoạt lý luận Thông tin hoạt động Công tác Đảng Đoàn Hội
*

*

*


Hội thảo khoa học: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở miền Trung - Tây NguyênTham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; Sở Công thương thành phố Đà Nẵng; các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Chính trị khu vực III. Chủ trì hội thảo: PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và TS Võ Văn Lợi - Trưởng khoa Khoa Kinh tế chính trị.

Bạn đang xem: Vì sao công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường

*

(Ảnh: PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

trình bày đề dẫn tại Hội thảo)

Phát biểu đề dẫn, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường là một trong tám phương hướng cơ bản được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ở những mức độ khác nhau: Quy mô kinh tế trong vùng còn nhỏ, tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, chưa bền vững; sản xuất công nghiệp chủ yếu mang tính chất gia công, sử dụng nhiều lao động thiếu kỹ năng; máy móc, thiết bị, công nghệ của các doanh nghiệp còn lạc hậu,  gây ô nhiễm môi trường; việc quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế; tình trạng phá rừng, khai thác cát, đá trái phép còn diễn ra nhiều địa phương; chất lượng môi trường nhiều nơi xuống cấp, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực một số sông bị ô nhiễm nghiêm trọng… Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, thách thức, từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp khả thi trong việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên là yêu cầu khách quan, cấp bách.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Đại Chiến Tam Quốc, Hướng Dẫn Tối Ưu Hóa Dành Cho Tân Thủ

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện với 32 tham luận được gửi đến với các nhóm nội dung: Một số vấn đề lý luận chung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Kinh nghiệm quốc tế về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Phát triển nông nghiệp, nông thôn ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát triển công nghiệp ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn lực con người trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường;…

*

(Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo)

Các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả đã tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu sau: Những vấn đề lý luận chung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Kinh nghiệm của một số quốc gia Âu - Mỹ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và gợi ý cho Việt Nam. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam - Thành tựu và những vấn đề đặt ra. Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên,  môi trường và phát triển bền vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý phát triển xã hội trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường… Các tham luận cùng một số ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề do Ban Tổ chức yêu cầu.

Kết luận Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, đã đánh giá cao các bài tham luận, những ý kiến phát biểu của các nhà khoa học với tinh thần trách nhiệm, hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc. Đồng thời, Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học và các nhà quản lý cùng trao đổi và cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước, cho chính quyền các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới.