Vì sao quân đội nhân dân việt nam mang bản chất của giai cấp công nhân

      69
Nên có khoản mục về báo chí Giữ nguyên và hoàn thiện Điều 4 để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

Bạn đang xem: Vì sao quân đội nhân dân việt nam mang bản chất của giai cấp công nhân

(HNM) - Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) là nhân tố quyết định nội dung chính trị, tư tưởng và tổ chức của quân đội. Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân là biểu hiện đặc sắc bản chất cách mạng của quân đội ta.

Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân là biểu hiện đặc sắc bản chất cách mạng của quân đội ta. Ảnh: Bá Hoạt

Xem thêm: Quan Nhị Đại Là Gì - Trung Quốc Tới 'Phú Nhị Đại' Việt

Bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu chiến đấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân là yếu tố quy định tính tiên tiến, cách mạng triệt để của quân đội và là đặc điểm để nhận biết sự khác nhau căn bản giữa quân đội ta với quân đội của các giai cấp bóc lột đã từng tồn tại trong lịch sử, là nguồn gốc để QĐNDVN tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta là một thể thống nhất bền vững. Tiền đề của sự thống nhất này là sự thống nhất giữa lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân trong đường lối cách mạng của Đảng. Quân đội chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó, chỉ có đấu tranh giành được độc lập dân tộc mới có điều kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội - con đường duy nhất đúng đắn để giữ vững độc lập dân tộc và ấm no, hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Vì vậy, trong mục tiêu cách mạng do Đảng ta xác định, lợi ích giai cấp công nhân gắn liền với lợi ích của dân tộc và lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động khác.QĐNDVN từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu tất yếu phải mang tính nhân dân sâu sắc. Sự đoàn kết, thương yêu, che chở của nhân dân là cội nguồn sức mạnh của quân đội. Vì vậy, quân đội phải có trách nhiệm hiếu thảo với nhân dân; ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác. Ở đây, lợi ích của nhân dân, quân đội phù hợp với lợi ích của dân tộc. Do đó, tính nhân dân của quân đội ta không mâu thuẫn với bản chất giai cấp công nhân của nó. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta là tất yếu, ổn định. Vì đường lối, mục tiêu cách mạng, đường lối xây dựng quân đội của Đảng là nhất quán và các mối quan hệ chính trị - xã hội của quân đội là bền vững. Đây là biểu hiện đặc sắc bản chất giai cấp công nhân của QĐNDVN, quân đội Anh hùng của nhân dân Anh hùng, dân tộc Anh hùng.Suốt 69 năm qua, nhờ sự giáo dục của Đảng, Bác Hồ và quá trình tự rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta luôn được giữ vững và tăng cường. Trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, quân đội luôn tỏ rõ là một lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng; lập được nhiều chiến công chói lọi, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng các nước bạn. Hiện nay, chúng ta đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cùng với các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, các thế lực thù địch cũng lợi dụng đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này để đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội, tìm cách vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đồng thời chúng dùng nhiều thủ đoạn, đưa ra nhiều luận điểm không cơ sở như: "Quân đội trung lập; quân đội đứng ngoài chính trị; quân đội chung chung không mang bản chất giai cấp; quân đội trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc… nhằm ly gián quân đội với Đảng, với nhân dân; làm cho cán bộ, chiến sĩ mất mục tiêu chiến đấu, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực chất chúng tìm cách phá vỡ sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội, để tiến tới vô hiệu hóa và làm tan rã quân đội ta, như chúng đã từng làm đối với quân đội một số nước xã hội chủ nghĩa.Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống, củng cố sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội. Đó là điều kiện bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Muốn vậy, trước hết phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội trong mọi hoàn cảnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội. Phải giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", thực hiện "quân với dân một ý chí". Cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
*

(HNM) - Ngay từ lần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (vào năm 2001), tại Hội Nhà báo Việt Nam tôi đã bày tỏ chính kiến: Cần có …


*

(HNM) - Đây là lần thứ 5 chúng ta sửa đổi Hiến pháp. Nhìn chung, toàn văn Dự thảo lần này đã kế thừa những nội dung đúng …


Chia sẻ Facebook Chia sẻ Google Plus Chia sẻ Twitter Chia sẻ Zalo Tới khu vực bình luận In bài viết Gửi bài viết